Both of medium (5-6 cm) size:


Unidentified Moth


Zygaenidae Moth