Dear Dr Seow,
Is this Pale Palm Dart (Telicota augias augias)? Thanks!