Diospyros lanceifolia

Family: Ebenaceae
Genus Diospyros
Species: lanceifolia
Butterflies:

Description
To be detailed.
Diospyros lanceifolia

Family: Ebenaceae
Genus Diospyros
Species: lanceifolia
Butterflies:

Description
To be detailed.

Diospyros lanceifolia

Family: Ebenaceae
Genus Diospyros
Species: lanceifolia
Butterflies:

Description
To be detailed.